ScanMarine Konteineripoe privaatsuspoliitika

 

 1. Sissejuhatus
  • Müüja lähtub Konteineripoe Kasutajate ja Tarbijate isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, minimaalsuse, eesmärgipärasuse ja läbipaistvuse põhimõtetest. See tähendab, et Müüja töötleb isikuandmeid nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik, teeb seda ainult seadusest tuleneval õiguslikul alusel ja õiguspärastel eesmärkidel ning teavitab andmesubjekte nii isikuandmete töötlemise viisidest kui eesmärkidest.
  • Isikuandmete töötlemist puudutavaid küsimusi ja taotlusi saab Müüjale esitada elektronposti aadressil scanmarine@scanmarine.ee. Kaebuste korral on Kasutajal ja Tarbijal võimalik pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni.
 2. Mõisted
  • Müüja on ScanMarine Estonia OÜ (reg nr 12387797, aadress Tööstuse 47d-15, 10416 Tallinn, tel +372 650 5330, e-post scanmarine@scanmarine.ee).
  • Konteineripood on internetiaadressil https://scanmarine.ee/pood/ tegutsev e-pood, mille pidaja on Müüja.
  • Poliitika on käesolev ScanMarine Konteineripoe privaatsuspoliitika.
  • Kasutaja on füüsiline isik, kes tutvub Konteineripoes pakutavate kaupadega ning koostab seal Kliendi jaoks ja nimel tellimuse.
  • Klient on tellimuses määratletud füüsiline või juriidiline isik.
  • Tarbija on füüsilisest isikust Klient, kes ostab kauba selle kasutamiseks eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega ning kelle elukoht on Eestis või muus Euroopa Liidu liikmesriigis.
  • Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse Konteineripoe külastuse käigus Kasutaja arvutisse või mobiilseadmesse.
  • Andmekaitseseadused on isikuandmete kaitse üldmäärus[1], isikuandmete kaitse seadus[2] ja teised kohaldatavad isikuandmete kaitset puudutavad õigusaktid.
  • Mõisteid „isikuandmed“, „andmesubjekt“, „isikuandmete töötlemine“, „isikuandmete töötlemise piiramine“, „profiilianalüüs“, „vastutav töötleja“, „kolmas isik“, andmesubjekti „nõusolek“, ja „rahvusvaheline organisatsioon“ kasutatakse Poliitikas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 4 sätestatud tähenduses.
 3. Töödeldavate isikuandmete koosseis

Konteineripoe pidamisega seoses Töötleb Müüja vastutava töötlejana järgmiseid isikuandmeid:

 • Tarbija või Kliendi esindajast Kasutaja eesnimi ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • tarbijalemüügi korral teave Tarbija valitud makseviisi ja -vahendi kohta;
 • e-poe tarkvara „WooCommerce“ toimimiseks vajalikud küpsised; ja
 • veebianalüütika teenuse „Google Analytics“ kasutamiseks vajalikud küpsised.
 1. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid
  • Punktides 3(a) ja 3(b) nimetatud andmete töötlemise õiguslikud alused on lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine ja lepingu täitmine ning Müüja seadusjärgse kohustuse täitmine ja eesmärk lepingu sõlmimise ettevalmistamine ning Müüja raamatupidamise seadusest ja selle alusel kehtestatud eeskirjadest tulenevate kohustuste täitmine.
  • Punktis 3(c) nimetatud andmete töötlemise õiguslik alus on lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine ja eesmärk Konteineripoe funktsionaalsuse tagamine.
  • Punktis 3(d) nimetatud andmete töötlemise õiguslik alus on Müüja õigustatud huvi pakkuda Konteineripoe kasutajatele kvaliteetset teenust ja kasutuskogemust ning eesmärk on Konteineripoe kasutatavuse jälgimine kasutuskogemuse parendamise võimaldamiseks.
 2. Isikuandmete säilitamise tähtajad
  • Müüja säilitab punktides 3(a) ja 3(b) nimetatud andmeid sõlmitava lepingu tähtajal ning pärast seda nii kaua, kui see on vajalik lepingupoolte võimalike õigusnõuete tõendamiseks. Kui need andmed kajastatakse Müüja raamatupidamisdokumendis, säilitab Müüja neid ka raamatupidamise seaduses ja raamatupidamiseeskirjades sätestatud tähtaja jooksul.
  • Punktides 3(c) ja 3(d) nimetatud andmeid säilitatakse Kasutaja poolt Konteineripoe külastamiseks kasutatud arvutis või muus seadmes, kust Kasutaja saab need soovi korral ise mistahes ajahetkel kustutada.
 3. Isikuandmete töötlemise muud tingimused
  • Müüja ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, kolmandasse riiki ega rahvusvahelistele organisatsioonidele. Kaardimaksete ja pangalinkide kasutamisel edastab Müüja (vastutav töötleja) maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-le (volitatud töötleja).
  • Müüja ei kasuta isikuandmeid automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemiseks ega profiilianalüüsiks.
 4. Tarbija, Kasutaja ja Müüja muud õigused
  • Tarbijal ja Kasutajal on õigus esitada Müüjale punktis 1 märgitud aadressil või elektronposti aadressil taotlusi, et nõuda andmekaitseseadustes ettenähtud juhtudel Müüjalt juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele või nõuda teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta.
  • Müüja vastab punktis 1 nimetatud taotlustele esimesel mõistlikul võimalusel, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse kättesaamisest. Elektrooniliselt esitatud taotlustele vastab Müüja võimaluse korral elektrooniliselt.
  • Kui Tarbija või Kasutaja leiab, et ta õigusi on rikutud, võib ta esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile, mille kontaktandmed on kättesaadavad aadressilt https://aki.ee/.
  • Müüjal on õigus Privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Muudetud Privaatsuspoliitika jõustub selle avaldamisel Konteineripoes.

 

Teade küpsiste kasutamisest

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid vastavalt ScanMarine Konteineripoe privaatsuspoliitikale.

Luba kõik küpsised    Luba ainult Konteineripoe funktsionaalsuse tagamiseks vajalikud küpsised

 

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus); kättesaadav aadressilt https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

[2] Isikuandmete kaitse seadus; kättesaadav aadressilt https://riigiteataja.ee/akt/IKS.